PDF Drukuj Email

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
WYDAWNICTWA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

 


CENY PROMOCYJNE

 Można nabyć jedynie tytuły, przy których podana jest cena. Pozycje bez ceny to nakłady wyczerpane

Ceny brutto z podatkiem VAT

 

75) E. A. Maj, Postępowanie administracyjne a postępowanie podatkowe. Studium porównawcze. Bielsko-Biała 2013.

 

74) Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych. Red. B. Więzik. Bielsko-Biała 2013 - publikacja bezpłatna, opłata tylko za koszty wysyłki

 

73)Zeszyty studenckie. Zeszyt nr 7. Red. B. Kaczmarczyk. Bielsko-Biała 2013

72) T. Wojtuszek, Administracja europejska a bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bielsko-Biała 2013

71) M. Małecki, Prawo gospodarcze Polski i krajów unijnych. Zarys wykładu. Bielsko-Biała 2012.

alt

70) Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i walki z korupcją. Praca zbiorowa pod red. A. Osierdy. Bielsko-Biała 2012.

alt

69) Sytuacje krytyczne a stres. Red. B. Wiśniewski, B. Kaczmarczyk. Bielsko-Biała 2012.

alt

68) Zeszyty studenckie. Zeszyt nr 6. Red. B. Kaczmarczyk. Bielsko-Biała 2012.

alt

67) Dylematy edukacji dla bezpieczeństwa. Red. B. Kaczmarczyk. Bielsko-Biała 2012.

alt

66) B. Kaczmarczyk, Zakres przedmiotowy wybranych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa pozostających we właściwości Straży Granicznej. Bielsko-Biała 2011.

alt

65) P. Kobes, Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie. Bielsko-Biała 2011.

alt

64) Zeszyty studenckie. Zeszyt nr 5. Red. B. Kaczmarczyk, R. Socha. Bielsko-Biała 2011.

alt

63) A. Jonkisz, Elementy logiki stosowanej. Bielsko-Biała 2011. - 30,00 ZŁ

alt

62) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Siły zbrojne wobec terroryzmu. Bielsko-Biała 2011.

alt

61) B. Wiśniewski, Poznawcze i utylitarne aspekty diagnozy przygotowań obronych administracji publicznej. Bielsko-Biała 2011.

alt

60) B. Wiśniewski, R. Socha, M. Gracz, Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Bielsko-Biała 2010.

alt

59) Drogi i bezdroża nauk historyczno-prawnych. Praca zbiorowa pod red. M. Małeckiego. Bielsko-Biała 2010.

alt

 

58) Zeszyty studenckie. Zeszyt nr 4. Red. B. Wiśniewski, R. Socha, J. Prońko. Bielsko-Biała 2010.

alt

 

57) J. Prońko, Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego. Bielsko-Biała 2010.

alt

  

56) D. Dusza, Podstawy statystyki dla studentów administracji. Podręcznik dydaktyczny. Bielsko-Biała 2010. - cena 30,00 zł

  

 alt

 

55) R. Socha, M. Kolińska, Udział Rządowego Centrum Bezpieczństwa w zarządzaniu kryzysowym. Bielsko-Biała 2010.

alt

54) Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych. Red. naukowa B. Więzik. Bielsko-Biała 2010.

  
alt

 

53) B. Wiśniewski, R. Socha, A. Osierda, Stan wojenny - zarys problemu. Bielsko-Biała 2010.

alt

52) B. Wiśniewski, R. Socha, K. Bursa, Program doskonalenia obrony cywilnej (istota, zakres, zadania administracji publicznej). Bielsko-Biała 2010.

alt

51) Administracja bezpieczeństwa na terenie województwa śląskiego w latach 1922-1939. Red. D. Gregorczyk, A. Osierda. Bielsko-Biała 2010.

alt

  

50) Zbiór publikacji naukowych. Cz. 5. Praca zbiorowa pod red. A. Osierdy. Bielsko-Biała 2010.

 

 alt


49) P. Guła, J. Prońko, B. Wiśniewski, Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. Bielsko-Biała 2009.

 

alt

48)
 K. Jałoszyński, S. Zalewski, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Służby specjalne wobec terroryzmu. Bielsko-Biała 2009.


  alt


47) Zeszyty studenckie. Zeszyt nr 3. Praca zbiorowa pod red. B. Wiśniewskiego i A. Osierdy. Bielsko-Biała 2009. - cena 20,00 zł

 alt


46)
 R. Szynowski, Terenowe organy administracji wojskowej. Bielsko-Biała 2009.

 

alt

45) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi. Bielsko-Biała 2009.

alt

44) M. Ślusarczyk, M. Grążawski, Bezpieczeństwo publiczne w świetle orzecznictwa sądowego i opinii mieszkańców miasta i powiatu bielskiego. Bielsko-Biała 2009.

alt

43) Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin. Pod red. M. Małeckiego. Bielsko-Biała 2009 - cena 50 zł. KSIĘGA MA 1229 stron PROMOCJA

alt

 

42) Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne. W rocznicę jubileuszu 10-lecia. Red. J. Filipek, I. Głuszyńska, A. Wąsiński, M. Płaszewski, Bielsko-Biała 2008 - cena 30 zł

alt

 

41) K. Jałoszyński, Terroryzm separatystyczny i lewacki w europie drugiej połowy XX wieku, Bielsko-Biała 2008.

alt

 

40) K. Jałoszyński, Koordynacja działań antyterrorystycznych wybranych państw, Bielsko-Biała 2008.

alt

 

39) B. Wiśniewski, R. Socha, Kierunki doskonalenia przygotowań obronnych administracji publicznej, Bielsko-Biała 2008.

alt

 

38) K. Jałoszyński, T. J. Maruszyj, Charakterystyka zasadniczych podmiotów ratowniczych w Polsce, Bielsko-Biała 2008.

alt

 

 

37) Bezpieczeństwo lokalne. Zagrożenia, integracja, strategia działania, Praca zbiorowa pod red. A. Osierdy, Bielsko-Biała 2008.

alt

 

36) Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową, Praca zbiorowa pod red. A. Osierdy, B. Wiśniewskiego, Bielsko-Biała 2008 - cena 15 zł

alt

35) K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, Koncepcja systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej, Bielsko-Biała 2008.

"<br
34) K. Jałoszyński, Reguły zachowania człowieka w kryzysowych sytuacjach stresogennych, Bielsko-Biała 2008.

alt

33) Zbiór publikacji naukowych. Część IV, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Czesława Martysza, Zeszyt 12, Bielsko-Biała 2008 - cena 15,00 zł

alt

32) Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego, Oprac. A. Osierda, T. Wojtuszek, R. Gałązkowski, Bielsko-Biała 2008 - cena 15,00 zł

alt

31) Obrona cywilna w krajowym porządku prawnym - zbiór wybranych dokumentów, Red. B. Wiśniewski, Bielsko-Biała 2008 - cena 19,00 zł

alt

30) M. Grążawski, Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania współczesnej administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007.

alt

29) Zasadnicze problemy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski w kontekście przygotowań obronnych Państwa, Red. B. Wiśniewski, Bielsko-Biała 2008.

alt

28) System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił Zbrojnych RP. Red. B. Wiśniewski, J. Falecki. Bielsko-Biała 2007.

alt

27) Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa. Red. S.Zalewski. Bielsko-Biała 2007. Cena - 20,00 zł

alt

26) Zasadnicze normy prawne i administracyjne działań Policji : zbiór wybranych przepisów prawa. Red. T. Wojtuszek. Bielsko-Biała 2007. Cena - 15,00 zł

alt


25) Bezpieczeństwo państwa : zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej. Red. J. Prońko. Bielsko-Biała 2007. Cena - 17,00 zł

alt

24) Terroryzm. Diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawisku. Red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski. Bielsko-Biała 2007. Cena - 19,00 zł

alt


23) Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska. Red. K. Liedel, J. Prońko, B. Wiśniewski. Bielsko-Biała 2007. Cena - 12,00 zł

alt


22) Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi. Red. T. Wawak. Bielsko-Biała 2007. Cena - 20,00 zł

alt

21) Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej 23 listopada 2006. Red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek. Bielsko-Biała 2007.

alt


20)      Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku. Red. Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierda. Bielsko-Biała 2007. Cena - 20,00 zł

alt


19) Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Red. B. Wiśniewski, S. Zalewski. Bielsko-Biała 2006.

alt


18) Prońko J.,Wiśniewski B., Wojtuszek T., Kryzys i zarządzanie. Bielsko-Biała 2006. Cena - 20,00 zł

alt


17) Zacharko L., Organizacja pracy administracyjno-biurowej. Skrypt. Bielsko-Biała 2005. Cena - 20,00 zł

alt


16) Zeszyty studenckie. Z. 2. Red. Cz. Martysz. Bielsko-Biała 2005. Cena - 5,00 zł

alt


15) Nitecki Stanisław, Nauka administracji. Skrypt. Wyd. 2. Bielsko-Biała 2005. Cena - 10,00 zł

alt


14) Jednostka w demokratycznym państwie prawa. Red. Józef Filipek. Bielsko-Biała 2003.

alt


13) Zeszyty studenckie. Z. 1. [Rec. Z. Mach]. Bielsko-Biała 2004. Cena - 5,00 zł

alt


12) Grążawski Mariusz: Prawo administracyjne z prawem wspólnot samorządowych : zbiór przepisów wraz z indeksem rzeczowym. Skrypt. Bielsko-Biała 2002.

alt


11) Zacharko L., Zacharko E., Organizacja pracy administracyjno-biurowej. Zagadnienia prawne. Skrypt. Bielsko-Biała 2002.

alt


10) Nitecki Stanisław, Nauka administracji. Skrypt. Bielsko-Biała 2002.

alt


9) Zeszyt 10 : Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej. Pod red. St. Niteckiego. Bielsko-Biała 2005. Cena - 10,00 zł

alt


8) Zeszyt nr 8: Zbiór publikacji naukowych. Cz. 3. Red. Cz. Martysz. Bielsko-Biała 2004. Cena - 7,00 zł

alt


7) Zeszyt nr 7: Zbiór publikacji naukowych. Cz. 2. Red. M. Wysogląd-Łukasik, M. Małecka-Łyszczek. Bielsko-Biała 2002. Cena - 7,00 zł

alt


6) Zeszyt nr 7: Zbiór publikacji naukowych. Cz. 1. Prawo administracyjne. Red. M. Wysogląd-Łukasik, M. Małecka-Łyszczek. Bielsko-Biała 2002. Cena - 7,00 zł

alt

5) Zeszyt nr 6: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Praca zbiorowa pod red. St. Niteckiego. Bielsko-Biała 2001. Cena - 7,00 zł

alt


4) Zeszyt nr 4: Funkcjonowanie administracji publicznej. Pod red. Stanisława Niteckiego. Bielsko-Biała 1999. Cena - 7,00 zł

alt

3) Zeszyt nr 3: Aktualne problemy lokalnej polityki społecznej w okresie transformacji. Pod red. Stanisława Szumpicha. Bielsko-Biała 1998.

alt

2) Zeszyt nr 2: Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Pod red. Tadeusza Wawaka. Bielsko-Biała 1998.

alt

 

 

1) Zeszyt nr 1: Rola współczesnej administracji publicznej. Orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach samorządowych. Pod red. J. Filipka. Bielsko-Biała 1997.

 

br /text-align: center;

/pp style=

alt=

alt= target=

p style=0